Kuma bɛ aw bolo

Bi kuma dira aw ma, aw k'aw fɛlaw fɔ san 2021 kunnafoniw belebelew la

A jɛnsɛnna :

Aw y'aw fɛlaw fɔ o ko kan.

Kuma bɛ aw bolo
Kuma bɛ aw bolo © RFI
Ganseli

Aw y'olu fɔ an Wasapu kan 00221 76 644 12 79.

Maimouna Zerbo ye jɛmukan in lase.

ka baroda tɔw lajɛ