Kuma bɛ aw bolo

Yala CEDEAO ka ɲangiliw bɛna gɛlɛya jumɛnw lase Mali jamanadenw ma sɔrɔkɔ fan fɛ ?

A jɛnsɛnna :

Talatalon Janvier kalo tile 11, an ye kuma di aw ma, Cedeao ka ɲangiliw kan ka ɲɛsin Mali ma. Aw hakilila ye mun ye a ko kan ?Nin ɲangiliw kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamanadenw ma sɔrɔkɔ fan fɛ ?Aw bɛ se k’aw hakilinanw ci an ma WhatsApp sanfɛ: 00221 76 644 12 79

Bamako suguba kɔnɔ na, Mali faaba la. (Jaa jirata)
Bamako suguba kɔnɔ na, Mali faaba la. (Jaa jirata) AFP - MICHELE CATTANI