Kuma bɛ aw bolo

Bi kuma dira aw ma ''Coronavirus bana'' de kan

A jɛnsɛnna :

Janvier kalo tile 11 san 2020 de la, Chine marabagaw ye "Coronavirus" suu fɔlɔ kunnafoni lase, o kɛra Wuhan dugu de la, bana in pohila yen minna. 

Koronabana sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ dɔ. (Jaa jirata).
Koronabana sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ dɔ. (Jaa jirata). AP - Francois Mori
Ganseli

San fila o kɔ, bana in fanga boɲanlen don halisa diɲɛ kɔnɔ, hali n'a ye tagabolo wɛrɛw taa. Ɲiniw bɛ senna halisa yasa ka se ka fura sɔrɔ a la.

ka baroda tɔw lajɛ