LASELI

Mali: bi laseliba bɛ kuma Sikasso misirikɔrɔ kulu de kan

Kumakanw 05:37
Misirikɔrɔ kulu, Sikasso, Mali jamana na, cɛ dɔ sigilendon silamɛw ka yɔrɔ la.
Misirikɔrɔ kulu, Sikasso, Mali jamana na, cɛ dɔ sigilendon silamɛw ka yɔrɔ la. © Lamissa SANGARE

Yen min ni mɔgɔw bɛ bɔ jamana caman na ka taga a filɛ ani ka duwaw ta u yɛrɛ ye, u haminan kow bɛɛ ɲɛnɛbɔli la.