"Confinement" kɔnɔ, mɔgɔ caman y'u yɛrɛ faga farajɛla jamanaw na

Kumakanw 05:06
Mɔgɔ dɔw caman de ni hakilina bana "dépression" faransikan na, ye wa ?
Mɔgɔ dɔw caman de ni hakilina bana "dépression" faransikan na, ye wa ? iStock / FG Trade

O sɔrɔ la hakilina bana de sen fɛ. N’o bɛ weele ko "dépression" Faransikan na.An ka mi lasseliba bɛ kuma o de kan, Paris, Faransi faaba la.An ka lamɛn.