Sanji ni bɔgɔji de jiginna Kankan dugu kan, ka dugudenw bɛ kabakoy

Kumakanw 05:00
(Ja jira ta).
(Ja jira ta). REUTERS/ Zohra Bensemra

Dagabanako sanji de  nara Kankan holon na, nin dagabanan ko in ye mɔgɔ caman dabaliban. Nka mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sanji ma, olu ni sɛgɛsɛgɛlikɛw ko nin bɛɛ ye fiɲɛ ni waati yɛlɛman kɔlɔlɔw de ye.