"France": "Coronavirus" banakisɛ kɛlɛli kama, farikoloɲɛnajɛsow datugura

Kumakanw 05:16
"Coronavirus" banakisɛ kɛlɛli kama, farikoloɲɛnajɛsow datugura, Faransi.
"Coronavirus" banakisɛ kɛlɛli kama, farikoloɲɛnajɛsow datugura, Faransi. JACQUES DEMARTHON / AFP

An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Faransi jamana kan.O ye gɛlɛyaba lase farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma.Sisan Faransi jamanadenw bɛ farikoloɲɛnajɛ kɛ cogodi?