Faransi : sɛgɛlafiyenbɔ de kuma bɛ senna, Coronabana waati in na kilema tuma la.

Kumakanw 05:45
Sɛgɛlafiyen bo waati
Sɛgɛlafiyen bo waati © GERARD JULIEN / AF

An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Faransi jamana kan. Kuma bɛna kɛ, sɛgɛlafiyenbɔ de kan, Coronabana waati in na kilema tuma la.