Burkina Faso : ɲɔgon dɛmɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgoncɛ cour de solidarité duw kɔnɔ.

Kumakanw 05:03
Wani sashi na birnin Ouagadugou, kasar Burkina Faso.
Wani sashi na birnin Ouagadugou, kasar Burkina Faso. © Dimanche Yaméogo / AFD

Burkina Faso tile bin yan fan na, du dɔw bɛ yen minnu bɛ weele, cour de solidarité, ɲɔgon dɛmɛ tɛmɛ bolo fɛ, mɔgɔw bɛ se ko kɛ, jango mɔgɔ minnu b'o so kɔnɔ, o lu ka ɲanamaya ka sabati.  An ka bi laseli ba bɛ don n'an ye Cour de solidarité de kɔnɔ.  A labɛn na an ka lasigiden Abdoulaye OUATTARA fɛ Kabini Bobo-Dioulasso.