Sifinw bɛ tanga jatikɛwalekɛlaw ka nɛgɛli ma cokodi ani tungalataga jugu ?

Kumakanw 05:32
Tunkalatagalaw bɛ ka ɲinin ka don Espagne Ceuta dugu la mai kalo kile tan ni segin san baa fila nin mugani kelen.
Tunkalatagalaw bɛ ka ɲinin ka don Espagne Ceuta dugu la mai kalo kile tan ni segin san baa fila nin mugani kelen. AP - Mosa'ab Elshamy

Bamako lajɛba min kuncɛra sibiri don, ye fɛɛrɛ caman ko fo, o ko la. Baara ko y’o dɔ ye, kɛrɛnkɛrɛnyala dugukolo tɔnɔbɔ baaraw, i ko nakɔ sɛnɛ. Se n’tanɲa nin baara ɲɛdon baliya nin ko caman wɛrɛw fana kama, Mali nakɔ fɛnw ma mandi.Bi laseliba labɛnn’o de kan Baba SANGARE fɛ.