Faransi : Feerefinw bila yɔrɔw ni dumunifeere yɔrɔw dayɛlɛla kalo saba dakuguli kɔ.

Kumakanw 05:54
Dumunifeere yɔrɔ bɛ wilikajɔ la u bɛ se ka labɛn ka ben dayɛlɛ ma mai kalo kile 19 san 2021, Nice.
Dumunifeere yɔrɔ bɛ wilikajɔ la u bɛ se ka labɛn ka ben dayɛlɛ ma mai kalo kile 19 san 2021, Nice. REUTERS - ERIC GAILLARD

An ka bi laseliba bɛ taa ni anw ye Faransi. O min bɛna kuma feerefinw bila yɔrɔw ni dumunifeere yɔrɔw dayɛlɛli kan. Olu dayɛlɛla nin kalo tile 19, kalo saba dakuguli kɔ.An ka Ayouba Barry ka Lasseliba lamɛn.