Burkina Faso : Lɔgɔkun sigira Bobo-Dioulasso, duguba kɔnɔ taama ni sirakan kasaraw kan.

Kumakanw 05:06
Ouagadugou, Burkina Faso.
Ouagadugou, Burkina Faso. © Dimanche Yaméogo / AFD

Kata mai kalo tile 22 kata bila a tile 28, duguba kɔnɔ taama ni sirakan kasaraw lɔgɔkun sigira Bobo-Dioulasso, ka bɔ sigida polosiw fɛ. Nin y’a ta ko 4 na ye. Laseli ba in labɛnna an ka lasigiden Abdoulaye OUATTARA fɛ kabini Bobo-Dioulasso.