Balan lɛsɛ baara gɛlɛya a kɛlaw bolo Mandenduguw kɔnɔ.

Kumakanw 05:27
Fɔlikɛ minnan, Balafon.
Fɔlikɛ minnan, Balafon. Redmedea/wikimedia.org

Balan bɛ fɔ Mandendugu caman na. Fɔlɔ la, balan tun bɛ lɛsɛ cogomin na, a tɛ o cogola bi. Balan folaw yɛrɛ bɛ ka siran, ko balan ko bɛ sɔn ka gɛlɛya nin dɛmɛ ma don balan barakɛlaw ma. Bi laseliba bɛ talikɛ o de kan. An ka lasigiden min bɛ Bobo-Dioulasso Abdoulaye OUATTARA ka laseli don.