Bi laseliba bɛ taa n'an ye Noumoundara, cɛfɔ Amɔrɔ ka dugu la

Kumakanw 05:07
Noumoundara, Burkina Faso, cɛfɔ Amɔrɔ ka dugu la, laadala ɲanajɛ.
Noumoundara, Burkina Faso, cɛfɔ Amɔrɔ ka dugu la, laadala ɲanajɛ. © RFI Mandenkan / Abdoulaye OUATTARA

Cɛfɔ Amɔrɔ tun ye kɛlɛcɛ fari ye, a kɔrɔ fana tun dɔn nin bɛ. O ye see sɔrɔ kɛlɛ caman na. O cɛ fariyan tɛ ban tièfɔw fɛ. O bɛ o taamasiyɛn yira Mingari kalo la.

Ganseli

Jango o kɛtaw kana tunu Numundara tièfɔ Amɔrɔ ka dugu la, Mingari ɲanagwɛ dɔ sigi la k'a yira sifinw la o k'u ka dɔn ko min fɔra tariku la o ye tiɲɛn ye.

An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Noumoundara, tièfô Amôrô ka dugu la.