Nafa jumɛn de bɛ maɲabagaya la?

Kumakanw 06:01
Laseli
Laseli © RFI

An ka bi laseliba bɛ talikɛ maɲabagaw ka baara de kan.Maɲabagaya yɛrɛ nafa ye jumɛn ye ?An bɛ tile minna a ko bɛ cogodi Safi LUNA b'o de wala-wala an ye.