An ka bi laseliba bɛ taga n'an ye Burkina Faso foro kɔnɔ.

Kumakanw 05:03
Malo foro.
Malo foro. RFI/Sayouba Traoré

A bɛna talikɛ, foro baara de kan, jamanadenw ka faraɲɔgon kan sirafɛ.O kɛnɛ kan, fɔlikɛlaw bɛ tugu sɛnɛkɛlaw kɔ, wasa k'u galabu kɛnɛya sɛnɛ waati la.