Bi laseliba bɛna kuma Mali jeliw kan, olu ye baara mi kɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ banni ko la?

Kumakanw 06:02
Ni ye jeliw ka lajɛ kɛnɛ dɔ ja de ye.
Ni ye jeliw ka lajɛ kɛnɛ dɔ ja de ye. AFP/CELLOU BINANI

An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Mali, k'a kuma o jamana in kɔnɔ mankanw . O bɛnbaliya min bɛ jamana kɛɲɛkan sigidaw ni worodugu taw cɛ, n'o ye Mali marabagaw ni kɔrɔnfɛ banbanciw ye.O kɛlɛ min bɛ senna kabi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya waati. Mali Jeliw ye cɛsiri min kɛ o kɛlɛ banni ko la. Safi LUNA y'o ɲinigali de kɛ an ye.