Laseli

Bi laseliba bɛna tali kɛ poyi jɔyɔrɔ de kan (Slam) sigida yiriwali baaraw la

Kumakanw 05:52
Ni ye Slam kɛ baga dɔ ja ye
Ni ye Slam kɛ baga dɔ ja ye ©Africultures.com

Farafinna jamana caman na, poyikɛmusow ye ɲɔgɔn  sɔrɔ  Mali la kɔsa in na  ka nɔgonkunbɛn  dɔ kɛ. O kɛra  ka filɛlikɛlaw nison diya. Baba SANGARE an ka lasigiden min bɛ Bamako de ye nin laseliba in labɛn an ye.