Laseli

Bi laseliba bɛna taa n'an ye la Guinée, an bɛna kuma dalamɔn de kan.

Kumakanw 05:00
An mɛna kuman dalamon de kan.
An mɛna kuman dalamon de kan. © RFI/Igor Strauss

Nin waati in na la guinée dugu misɛnnin caman de ye dalamon dabɔ. Wale in jukɔrɔmandondonlen don marabagaw fɛ. walasa ka se ka denmisɛninw ka baarako ɲɔgɔya ani ka kɔngɔ kɛlɛ jamana in kɔnɔ.An ka laseliba bɛ tali kɛ o de kan. Mamadi Kaba an ka lasigden ka bɔ Kankan