Nafa jumɛn de bɛ jabi da la, bi laseliba bɛna talikɛ o de kan

Kumakanw 05:53
Jabi de bɛ ka da muso dɔ bolo kan
Jabi de bɛ ka da muso dɔ bolo kan MANJUNATH KIRAN / AFP

Jabi da nafa. Bi laseliba bɛna talikɛ o de kan. Mandiya ni saramaya, ni bɛɛ de bɛ fɔ jabi da kan .  Muso caman  bɛ a kɛ ka u yɛrɛ sankɔrɔta ɲɛnagɛ waatiw la. Baba SANGARE an  ka lasigiden ka bɔ Bamako.