Mali: Ibrahim Boubacar KEITA ka fangadirilen san kelen tun ye kunu ye, sɔrasiw ka baaraw bɛ ka jate

Kumakanw 05:01
Colonel Assimi Goita ka kalenkan di don jamana donnatɛmɛfanga kunna.
Colonel Assimi Goita ka kalenkan di don jamana donnatɛmɛfanga kunna. AFP - ANNIE RISEMBERG

Aout kalo tile 18, san 2020, Assimi GOITA n'a ka mɔgɔw ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar KEITA ka fanga dafiri. San kelen in kɔnɔ, yala kabini Assimi GOITA n'a ka mɔgɔw bɛ jamana in kunna, yala u sera ka nɔbɔ ko la wa?