La Guinée, Malick Condé tɔgɔla jɛkulu "fondation" ye jiiri turu Wassaya dugula

Kumakanw 05:04
Kungo.
Kungo. RFI/Agnès Rougier

Malick Condé tɔgɔla jɛkulu "fondation" ye baara belebe nundon, o bɛ jiiri turu ko fɔ Kouroussa mara, kɛrɛn-kɛrɛnenyala, Wassaya dugula. Baara ɲɔgɔnyala ni jɛkulu ye "projet d'entretien routier" ni sigidadenw ye. Laɲini ye, ka boɲa masegin kɛ, ka ɲɛsin Allah ma hinɛna Malick Condé ma, lamini kanu baga.A waleyara Mamadi Kaba fɛ.