Mali la, sirakuru jago sɔrɔ sumayalen don

Kumakanw 05:15
Misali, Sira
Misali, Sira Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

Nin sirakuru jago ka fusa waati min, a sɛnɛbagaw bɛ se ka "sɛfa wa bi nanin" ɲɔgon sɔrɔ dɔgɔ joo ko kelen na. Gɛlɛya minnu b'a sɛnɛlila ani a jago bɛ kɛ cogomin Mali ni jamana wɛɛrɛw cɛ, Baba Sangaré ka bi laseliba bɛ n'o de ɲɛfɔ.