Mali la, Kita dugu kuluw ni ji kɛnɛw kɛra mandiya sira ye

Kumakanw 05:49
Misali, kulu dɔ
Misali, kulu dɔ CC BY 3.0 /wikimedia Commons/Francois Jake Green (Fanfan)

Olu minnu ye mandiya nin sara di Kita ma kabi lawele. Baba Sangaré ka laseliba labɛnna o de kan.     Laseliba kɔrɔ don, an bɛ segin min kan.