Mali la, gɛlɛya caman bɛ pioniew kan u ka baara kɔnɔ

Kumakanw 04:54
Mali, Bamako
Mali, Bamako REUTERS/Luc Gnago

Pionie ninnu bɛ yen, jamanadenw jogodonli de kama fasodenɲumanya la kabi yɛrɛmahɔronya ta tuma.Modibo KEITA ka fangabanli y’u ka ɲanamaya yigiyigi kosɛbɛ, surasi fanga nin politiki mɔgɔw fɛ. O si m’u bali ka to yen.Baba SANGARE ka laseliba.