Lagine, sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la, kalandenw bɛ baara caman kɛ

Kumakanw 04:47
Sugu, Burkina Faso.
Sugu, Burkina Faso. AFP - ISSOUF SANOGO

I na fɔ, farikolo ɲanajɛ, feere ani baara degew. kalanden dɔw bɛta dɔ fara u ka dɔniya kan, yani kalan daminɛ cɛ.An ka lasigiden Fanta Condé ka laseli don ka bɔ Conakry.