Fransi, koronabana kɛlɛlila nundatugulan doni ye jagoya ye jama lajɛ yɔrɔw la

Kumakanw 05:38
Nundatugulan
Nundatugulan © Pixabay / Skitterphoto

Nundatugulan doni kɛra jagoya ye hali kalansow kɔnɔ. 

Ganseli

Demisɛnifitiniw ye mun famu nundatugulila ? 

Ayouba Barry bɛna o de ɲɛfɔ an ye.