Laseli

Wusulan ye suma jalan ye, musow bɛ min sisi sow kɔnɔ walisa ka suma juguw gɛn

Kumakanw 05:27
Misali, sugu dɔ
Misali, sugu dɔ Wikimedia Commons

Mali jamana kɔnɔ, wusulan matarafalen do san waati bɛ. 

Ganseli

N'ka, kɛrɛnkɛrɛnenyala samiya ni fonɛnɛ waati. Nin musow ye wusulan tugu, cɛw bɛ nisondiya. 

An ka lasigiden ka bɔ Bamako André Traoré bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye.