Laseli

Burkina Faso tilebinyanfan na, malosɛnɛnaw jɔrɔlen don sanji kɔsɔn

A jɛnsɛnna :

Malosɛnɛnaw bɛ buguyala k'o sababu kɛ forokɔnɔ malosɛnɛ ye. O sɛnɛ sugu kɔlɔlɔ ka bon ni sanji ma na, bawo malo mako bɛ ji caman de la.

Malo fɔrɔ dɔ Niger jamana na. Ja jirata
Malo fɔrɔ dɔ Niger jamana na. Ja jirata Autre presse par DR culture de riz/aBamako
Ganseli

Ɲinan sanji tigɛla mara dɔw la joona i na fɔ Banakoroso. Yen malo dɔw daminɛ na ka ja.

Fɔ a bɛ ka malo sɛnɛlaw jigi tigɛ. An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Banakɔrɔso.

Samandeni Babiri y'o dugu wuli ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ . An ka lasigiden min bɛ Bobo-Dioulasso Abdoulaye OUATTARA ka laseliba labɛnnen don.