Laseli

An ka bi laseliba bɛ kuma duniya kɛlɛba fɔlɔ hakilijigin de kan

A jɛnsɛnna :

O kɛlɛba in bani san 103 ɲanajɛ kɛra nin kalo tile 11 farajɛla jamana caman kɔnɔ.

Faransi kɛlɛcɛ dɔw Verdun san 1916.
Faransi kɛlɛcɛ dɔw Verdun san 1916. © Archives/AFP
Ganseli

Faransi jamana kan, ko jumɛn de tora mɔgɔw hakilila duniya kɛlɛba fɔlɔ ko la ? 

Nin laseliba b'o de ɲɛfɔ an ye. 

A labɛna Ayouba Barry fɛ, kabɔ Nice.

ka baroda tɔw lajɛ