Cirque ni dɔw ko fogo, o ye dɔn sugu ye min dɔnnen tɛ farafinnan mɔgɔ caman fɛ

Kumakanw 05:07
Misali Burkina Faso,  Abobo Cirque.
Misali Burkina Faso, Abobo Cirque. Edouard Dropsy/RFI

Africa Unite ye tɔn ye min cɛsirilen bɛ kosɛbɛ Cirque ɲanajɛ labɛn na. 

Ganseli

O "Fesfival de cirque" tako naani nan kuncɛla karidon na. 

An ka lasigiden min bɛ Bobo-Dioulasso Abdoulaye OUATTARA y'a laseliba labɛn.