Barkhane ka baaraw taabolo yɛlɛmɛli ko bɛ senna Gao Mali la

Kumakanw 05:39
Barkhane Gao Mali la.
Barkhane Gao Mali la. © AP - Jerome Delay

An bɛ taga Gao dugu in de kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛyanfan na. 

Ganseli

Faransi kɛlɛbolo Barkhane ka daga min bɛ yen, an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnen Sory IBRAHIM ye tile caman kɛ yen. 

Barkhane ka baaraw tagabolo yɛlɛmɛli ko min bɛ senna, a ye famuya minnu sɔrɔ a bɛ ɲɛfɔlik'an ye. 

An ka jɛ ka lamɛn.