Laseli

Numuya dan te nɛgɛ baara dama ye, numu bɛ ni sigiyɔrɔba ye sigidala

A jɛnsɛnna :

Hali ni nɛgɛ baara ma can halibi, dɔw b'a barakɛ.

Numuya.
Numuya. @ Konaté Teelh Loe
Ganseli

 Numuw bɛ ko caman de gnanabɔ sigida la. 

An ka bi laseliba be kuma numu jɔyɔrɔ de kan sigida la farafinna. 

A labɛnna an ka lasigiden Abdoulaye OUATTARA fɛ kabini Bobo-Dioulasso.

ka baroda tɔw lajɛ