Laseli

Bi laseliba bɛ taa n an ye, Burkina Faso ka taa tali kɛ masacɛ dɔ ka sanga la

A jɛnsɛnna :

Manden duguw la, Masacɛ sanga tɛ kɛ i ko sanga tɔw, a laadaw ka can, an ka bi laseliba bɛ talikɛ o de kan.A labɛnna an ka lasigiden Abdoulaye OUATTARA de fɛ kabini Bobo-Dioulasso, Burkina Faso jamana na.

Farafinna masacɛ dɔ ka sukoya, jaa jirata.
Farafinna masacɛ dɔ ka sukoya, jaa jirata. © RFI/Jean-Luc Aplogan
ka baroda tɔw lajɛ