Laseli

Bi laseliba bɛ taa n'an ye Burkina Faso ka taa yenkanw ka seereyaw lamɛn RFI Mandenkan kan

A jɛnsɛnna :

San 6 kunnafonidi kɔ, RFI mankutuu ka can Burkina Faso lamɛnnikɛlaw fɛ.RFI ye kuma di u caman ma, a ye sɔrɔko yiriwa dɔw ka fɔ la. U y'o seereya ninnu fɔ an ka lasigiden ka kumakalamani la, Abdoulaye OUATTARA y'u labɛn an ye.

RFI
RFI © RFI
ka baroda tɔw lajɛ