Laseli

Bi laseliba bɛ kuma farafin siyɛ walima sisɛ jɔrɔyɔ de kan manden sigidaw la

A jɛnsɛnna :

Farafinna jamanaw na, kabini lawalen, siyɛ bɛ ni jɔyɔrɔba ye adamadenya la. Wa, a bɛ kɛ fɛ caman fana ye. O hokumu de kɔnɔ, an ka bi laseliba bɛ kuma siyɛ nafa dɔw kan, kɛrɛnkɛrɛn na Guinée jamana na.

Siyɛ marayɔrɔ dɔ.
Siyɛ marayɔrɔ dɔ. © Sayouba Traoré/RFI