Laseli

Koronabana poyili san fila kɔ, bana in ye kɔlɔlɔ jumɛnw de lase kalanko ma ?

A jɛnsɛnna :

Kaladen dɔw kalanso kɔnɔ, koronabana yɛrɛtanga fɛɛrɛw bɛ u nunw na, ani kɛrɛfɛ.(Jaa jirata).
Kaladen dɔw kalanso kɔnɔ, koronabana yɛrɛtanga fɛɛrɛw bɛ u nunw na, ani kɛrɛfɛ.(Jaa jirata). AFP