Mɔgɔ weelelenw

Burkina Faso jamanakuntigi y’a nganiya k’a ka fanga sinaw bɛɛ la belebele de sugandi k’o don a ka marabaga jɛkulu kɔnɔ a ka nin fangalasigi filanan sem fɛ

Kumakanw 04:18
Idriss OUADRAOGO la ka bɔ Burkina Faso
Idriss OUADRAOGO la ka bɔ Burkina Faso © RFI MANDENKAN/ Idriss OUADRAOGO

Rock Marc Christian kaboré ye Zéfirin Diabré bila fɔkabɛn minisiriso de la n’o ye '' réconciliation nationale'' ye. Nka o bɛna yɛlɛma jumɛnw don jamana in kow la? 

Ganseli

Safi LUNA ye ɲiniikali sɛmɛ Idriss OUADRAOGO la ka bɔ Burkina Faso. Ale ye ladikikɛla ye kumabaara la (conseiller en communication) wa a bɛ Burkina Faso politiki ko ɲɛdɔn kosɛbɛ. An k’u lamɛn