Mɔgɔ weelelenw

''Donal TRUMP ye diɲɛ ɲagami'', Issiaka KONE

Kumakanw 04:25
Issiaka KONE, Sanfɛ kalanfa
Issiaka KONE, Sanfɛ kalanfa © RFI MANDENKAN/ Issiaka KONE

Bi ye Donal TRUMPE ka fanga don laban ye ''Usa'' kunna. Sini Joe BIDEN de kan ka sigi. O siratigɛ la, an ka bi mɔgɔ weelelen ye Issiaka KONE ye ka bɔ ''Cote d'Iɓoire '' jamana kan.Safi LUNA y’a ɲininka TRUMPE ka fangalasigi kan. An k’u lamɛn.