Coumba BAH, musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye Farafinna politikitɔnw kɔnɔ?

Kumakanw 04:57
Coumba BA, musow ka hakɛ lafasabaga dɔ don muso jɛkulu caman kɔnɔ, Mali la ani Mali kɔkan. 
Coumba BA, musow ka hakɛ lafasabaga dɔ don muso jɛkulu caman kɔnɔ, Mali la ani Mali kɔkan.  © RFI MANDENKAN/ Coumba BAH

Cote d'Ivoire  wasaden kalata cɛbɔya sɛbɛn ladonni ko la, jamana in marabagaw y’a latigɛ ko politikitɔn bɛɛ ka muso sɔrɔ a ka jɛkulu kɔnɔ fo muso 30 kɛmɛ sara la.

Ganseli

Nka o baara gɛlɛya ko jugu politikitɔnw ma, u y’a ɲini ko ka dɔ fara sɛbɛnw ladonni waati kan. 

O yamaruya dira politikitɔnw ma, ko ka tile fila fara a kan.

O ko la, Safi LUNA ye weele bila Coumba BA ma ka bɔ Mali la. Musow ka hakɛ lafasabaga dɔ don muso jɛkulu caman kɔnɔ, Mali la ani Mali kɔkan. 

An k’u ka masala lamɛn.