Kabinet FOFANA, yala Alpha CONDE ye weele lase min kɛ, o bɛna se ka kɛ sababu ye kana ni bɛn ye wa?

Kumakanw 05:21
Kabinet FOFANA, Politiki ko dɔnbaga ka bɔ "Guinée"
Kabinet FOFANA, Politiki ko dɔnbaga ka bɔ "Guinée" © RFI MANDENKAN / Kaninet FOFANA

"Guinée" jamana na, kabini jamanaɲɛmɔgɔ Alpha CONDE ka sarati sabana ko mankanw sen fɛ fangasina mɔgɔ caman ɲangira k'u minɛ kabila  kaso la.

Ganseli

O sen fɛ dɔgɔkun tɛmɛni  Faransi kɔkan ko minisiri ye dantigɛlikɛ "Union Européenne" tɔgɔ la, k'olu tɛna jɛ ni fangasinaw ka minɛni ye ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kan.

O kɛra sababu ye marabagaw ye sigikafɔ dɔ boloda.

An ye weele bila Kabinet FOFANA ma walasa k'a don ni kasɔrɔ o bɛ se ka dansigi politiki mɔgɔw ka bɛnbaliya la.

Ale ye Politiki ko dɔnbaga ye Guinée.