Mɔgɔ weelelenw

Dr Abdoulaye SALL, "Transparence International" y'a banban mun de kan, k'a ka jabi ninnu bɔ?

Kumakanw 04:44
Abdoulaye SALL  "Transparency Mali"
Abdoulaye SALL "Transparency Mali" © RFI MANDENKAN / Abdoulaye SALL

Baɲumankɛtɔn "Transparence International" ye sɛgɛ-sɛgɛli kɛ surafin di kan farafinna jamanaw kɔnɔ.

Ganseli

Sɛbɛn in y'a jira ko surafin di bɛ ka juguya farafin jamanaw na, wa k'a bɛ ka jamanaw ka sɔrɔw lanɔgɔ.

Walasa ka famuya sɔrɔ o ko kan, Safi LUNA ye weele bila Dr Abdoulaye SALL ma, ka bɔ "Transparency Mali" la.

An k'u lamɛn !