Mɔgɔ weelelenw

Mme Keita Fatoumata SANGHO, yala Joe BIDEN bɛna yɛlɛma boloda farafin jamanaw tɔgɔla wa?

Kumakanw 05:00
Mme KEITA Fatoumata SANGHO,"Association pour le Développement de l’Afrique", ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la.
Mme KEITA Fatoumata SANGHO,"Association pour le Développement de l’Afrique", ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la. © RFI MANDENKAN

Bi y’a dɔgɔkun saba ye Joe Biden sigira fanga la USA kunna. Kabi n’a sigira, a ye yɛlɛma caman boloda USA ni jamana wɛrɛw cɛ-baaraw la.

Ganseli

Nka farafin jamana caman tun sigilen don k’u tɔgɔla yɛlɛma min kɔnɔ, o ma kɛ fɔlɔ. Nka yala o bɛna kɛ wa?

Joe Biden yɛrɛ hakili bɛ farafinna la wa?

Safi LUNA y’o ɲininkaliw de kɛ a ka bi mɔgɔ weelelen la. Ale ye Mme Keita Fatoumata SANGHO ye.

Jɛkulu min tɔgɔ "Association pour le Développement de l’Afrique", ale y’o ɲɛmɔgɔ ye. U ka baara ɲɛsinnen don Mali ni farafinna sifinw ka bɔnɔgɔla ma.