Mɔgɔ weelelenw

Brahima BAKHOUM, yala fangasina Ousmane SONKO ka wasadenya bɛna se k'a bali kiiri in ma wa?

Kumakanw 04:18
Mogo weelelen
Mogo weelelen © RFI
A kɛbaga : Oumarou YERO
Sanga 5

An ka bi mɔgɔ weelelen tɔgɔ Ibrahima BAKHOUM, kunnafonidila don, Sénégal, jateminɛkɛla fana don.

Ganseli

Sénégal fangasina Ousmane SONKO nɔminɛnnen bɛ k'a binna npogotiginin dɔ kan, sariya tigilamɔgɔw b'a fɛ k'a kiiri, nka wasaden don Sénégal wasabulon na. O bɛ se k'a bali kiiri in ma wa? Ibrahima BAKHOUM b'a hakilina fɔ o ko kan.

An k'a ni Umaru YERO ka masala lamɛn !