Mɔgɔ weelelenw

Dr Fousseini Doumbia, yala minisiri ɲɛmɔgɔ Moctar OUANE ka kobolodalenw bɛɛ bɛna se ka kɛ wa?

Kumakanw 05:24
Dr Fousseini DOUMBIA, sariyasunbaw dɔnbaga dɔ, ka bɔ Mali la.
Dr Fousseini DOUMBIA, sariyasunbaw dɔnbaga dɔ, ka bɔ Mali la. © RFI MANDENKAN/ Dr Fousseini DOUMBIA

Kabi dɔgɔkun tɛmɛnen, Mali donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ k’u ka ko bolodalenw ɲɛfɔ "CNT" wasadenw ye.

Ganseli

O ko la, lakana ko kuma bɛ yen, jamana ka mara seginni ko bɛ yen, kalan ko kuma bɛ yen, kalata ko, sigikafɔ ani yɛrɛmara kafow sigili kow. Wasa ka famuyali sɔrɔ nin ko bɛɛ kan, Safi LUNA bɛ Dr Fousseini Doumbia de bisimila bi. Ale ye sariyasunbaw dɔnbaga ye n’a bɛ fɔ o ma ko "constitutionnaliste".