Dr Charles DARA, mun de la bana minnu tun siya tununa, olu bɛ ka segin ka na?

Kumakanw 04:58
Dɔgɔtɔrɔ Charles DARA ka bɔ Tombouctou, Mali la.
Dɔgɔtɔrɔ Charles DARA ka bɔ Tombouctou, Mali la. © RFI MANDENKAN/ Charles DARA

Kabi san ba fila ni mugan ni kelɛn daminɛna, bana kɔrɔ dɔw minnu siya tun tununa, olu bɛ ka segin kana kura ye jamana dɔ la.

Ganseli

An ka mogɔ weelelen ye dɔgɔtɔrɔ  Charles DARA ye,

ale ka baara ɲɛsinendon bana kisɛ yɛlɛmataw kɛlɛli ma.

A bɛ baara kɛ "Tombouctou" dɔgɔtɔrɔso dɔ la, Mali jamana na.