Mɔgɔ weelelenw

Modibo KODIO, bɛnkansɛbɛnw minnu bɛ ka bolonɔbila Mopti mara la, o hakilinaw bɔra jɔn na?

Kumakanw 05:38
Mogo weelelen
Mogo weelelen © RFI

Mali la, nin y’a kalo damadɔ ye dɔgɔnɔnw ni filaw ye bɛnkan sɔrɔ wasa kɛlɛ ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan ninnu kɛra dugu minnu cɛ, olu fanba bɛ Mopti mara de la.O kɛra baɲumankɛtɔn min ka kɔlɔsi kɔnɔ, o ye "Centre pour le dialogue humanitaire" ye.O jɛkulu in mɔgɔ dɔ ye Modibo KODIO ye. A ni Safi LUNA bɛ masala bɛnkan ninnu kan.An k’u lamɛn.