Mɔgɔ weelelenw

Baba CISSOUMA, e bɛ se ka mun de fɔ FIFA ɲɛmɔgɔba Gianni Infantino ka taama ninnu na Farafinna?

Kumakanw 05:10
Mogo weelelen
Mogo weelelen © RFI

CAF, n'o ye Farafinna ntolatan koɲɛnɛbɔ jɛkulu ye, o ɲɛmɔgɔ kura kan ka sugandi juma nata.

Ganseli

Nka nin dɔkɔkun laban ninnu bɛɛ la, cɛbɔw ni FIFA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Gianni Infantino bɛ taamaw la farafinna jamana caman kɔnɔ wasa ka jamanaw ka kalaw sɔrɔ u tɔgɔ la.

O kama, Safi LUNA ye weele sama Baba CISSOUMA ma ka bɔ Mali la. Ale ye farikoloɲanajɛ kunnafonidila ye. An bɛna CAF ɲɛmɔgɔ kura sugandili kow ɲɛfɔ an ye.