Maurice DIONE, yala an bɛ se ka fɔ ko nin ye jamanakuntigi Macky SALL jolo karilen ye wa?

Kumakanw 04:52
Mogo weelelen
Mogo weelelen © RFI

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Maurice DIONE ye.Politiki kalanfa don "Sénégal" sanfɛ kalanso "Université Gaston Berger St Louis" la.Safi LUNA b’o cɛ in bisimila bi wasa ka kuma "Sénégal" kɔnɔ mankan de kan.An k’u ka masala lamɛn.