Houleymatou SOW, yala musow jɔyɔrɔ dafalen yɛrɛ don wa donnatɛmɛfanga kɔnɔ?

Kumakanw 05:02
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

Donnatɛmɛfangaw ye yɛlɛmaw kɛ tuma ye jamanaw maracɔgɔ n'u sariyaw kan. Nka yala Mali musow ka hakɛ ko laɲininw bɛɛ bɛna se ka sabati nin donnatɛmɛfanga in kɔnɔ?

Ganseli

Yasa ka nin ɲinikaliw jabi, an ka bi mɔgɔ weelelen kɛra Houleymatou SOW ye.

Ale ye Mali musow ka jɛkulu min tɔgɔ "CAFO" ɲɛmɔgɔ ye.

An k'a ni Balkissa NOURHAN ka masala lamɛn !